CIC Logo

Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach

By Tamás Péterváry, Brian Ó Curnáin, Conchúr Ó Giollagáin, Jerome Sheahan, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, The National University of Ireland, Galway

Tagairt: 9780957298699  

An sealbhú teanga i measc ghlúin óg na Gaeltachta.

Eascraíonn an taighde seo as an bplé ar an éigeandáil shóisialta Ghaeilge atá i réim sa Ghaeltacht, mar a léiríodh sna foilseacháin Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta i 2005 agus an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht i 2007.

Is éard atá sa saothar seo, iniúchadh domhain, ilghnéitheach ar chumas Gaeilge agus Béarla daltaí óga Gaeltachta (7-12 bliain d'aois) a bhfuil Gaeilge amháin á labhairt leo sa bhaile. Seo é an chéad taighde comparáideach dátheangach dá shórt a rinneadh in Éirinn. Bunaítear an anailís ar thaifeadadh caint 50 dalta ina dhá dteanga (is iad ag reacaireacht agus i mbun tástálacha cumais teanga).

Léirítear míbhuntáiste sa Ghaeilge i gcumas dátheangach na ndaltaí (.i. sáraíonn a gcumas sa Bhéarla a gcumas sa Ghaeilge go suntasach) agus moltar dá bhrí sin aghaidh a thabhairt ar an míbhuntáiste cumais sin agus ar an mífheidhmiúlacht sa Ghaeilge. Léargas luachmhar ar chastachtaí an mhionteangachais nua-aoisigh atá san fhoilseachán seo. Bonn do chlár oibre úr atá i moltaí an tsaothair seo — do thuismitheoirí, do mhúinteoirí, do ghníomhairí pobail agus do lucht polasaí.

Praghas: €20.00